પત્ની: ચાલો હવે ઉઠો ચા નાસ્તો બનાવવા જાઓ.

પાકિસ્તાન લેડીજોને

સુબહ સુબહ

સુબહ સુબહ

રોમેન્ટિક

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *